Premsa TMB

Mesures adoptades per TMB en relació amb la presència d'amiant a la xarxa de metro

La prioritat màxima és la seguretat i la salut dels treballadors i usuaris, per això es restringeixen les actuacions de manteniment en alguns trens. Els mesuraments, que han donat resultats negatius en totes les estacions i dependències, confirmen que no hi ha cap efecte en la qualitat de l’aire.

La presència de materials amb contingut d’amiant és un fet en un gran nombre d’edificacions i infraestructures a Espanya, ja que van ser àmpliament aplicats en el sector de la construcció i els equipaments durant força anys de la segona meitat del segle XX, d’acord amb la normativa de l’època. TMB n’és conscient des de fa més de 30 anys, concretament des del 1987 en què s’integra al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA), i actua en conseqüència, d’acord amb dos principis bàsics:

- Posar sempre com a prioritat per damunt de tot la seguretat i la salut de les persones, tant dels usuaris com dels treballadors de Metro i de les empreses contractades.

- Detectar el material d’amiant existent a la xarxa de metro i  eliminar (si és possible) o encapsular immediatament qualsevol material que pugui representar un risc per a les persones, i retirar de manera planificada el que no presenta risc.

En aquest context, s’estan desenvolupant diferents línies de treball segons el tipus de material i els llocs on es troba, amb l’objectiu de suprimir tant com sigui possible la presència de l’amiant i els seus derivats en tot l’àmbit del metro. Aquest objectiu compta amb el suport d’una empresa externa especialitzada que està realitzant l’inventari exhaustiu d’aquests materials, tant a la xarxa de transport com a les dependències i els vehicles de tot tipus.

L’inventari complet serà el punt de partida d’un pla de desamiantació a desenvolupar els pròxims anys, en funció dels recursos disponibles.

Actuacions en trens

- A partir del 1987, en què Metro va tenir coneixement dels riscos potencials d’aquest mineral, va iniciar un procés d’eliminació i substitució dels materials que en contenien, amb les condicions adequades de prevenció i seguretat laboral.

- L’any 2000 es va prohibir a Espanya la fabricació de materials amb contingut d’amiant i al final del 2001 se’n prohibia la comercialització. En aquell moment en els trens de les sèries 2000, 3000 i 4000 de Metro de Barcelona es van fer les últimes substitucions de components que que quedaven.

- Recentment, a partir de l’experiència de Metro de Madrid, s’han realitzat anàlisis en la pintura bituminosa antisoroll que revesteix les caixes metàl·liques dels trens de les sèries 3000, 4000 i 2000, i una part de les mostres ha revelat la presència d’una baixa proporció (5-10%) de crisòtil, una variant de l’amiant, en estat no friable (que no desprèn fibres). Aquest material, si es troba ben conservat, no representa cap perill per a les persones usuàries ni per als empleats de l’operació.

- Els cotxes afectats (fins avui 38 dels 109 analitzats) s’estan marcant perquè no s’hi realitzi cap actuació de manteniment que pugui alterar l’estat de la pintura i provocar l’emissió de fibres, sense les precaucions adequades. La determinació de la Direcció de TMB és donar prioritat a la seguretat del personal, per tant existeix la possibilitat que alguns trens deixin de prestar servei temporalment si es necessita més temps i la intervenció d’especialistes externs per a determinades operacions de reparació, cosa que pot afectar la freqüència de les línies.

- Aquests trens seran valorats tècnicament i si és necessari s’hi faran actuacions de retirada o encapsulament de la pintura antisoroll, per garantir que no es degrada. En general aquest trens van ser fabricats la segona meitat dels anys 80 i per tant són els primers de la flota que seran renovats pel fet d’arribar al final de la vida útil.

- Als cotxes en què les anàlisis han estat negatives, s’hi farà una segona anàlisi per reconfirmar l’absència d’amiant. 

- A la resta de trens de la flota s’estan fent les accions necessàries per garantir l’absència d’amiant a la pintura.

- Addicionalment, s’ha iniciat un pla per detectar altres possibles elements que puguin contenir amiant.

Actuacions en edificis i dependències

- Des de l’entrada al RERA, i més intensament des de la dècada passada, es realitza un seguiment de la presència d'amiant en instal·lacions de Metro en virtut del qual es coneix que aquesta presència es dóna principalment en forma de planxes de fibrociment utilitzades com a coberta en la construcció d'edificis i dependències. Aquest material  no desprèn fibres si està en bon estat i no es manipula, i per tant no comporta perill per a treballadors i usuaris. 

- Fruit d'aquest coneixement, s'han retirat de manera segura i controlada elements de construcció amb algun contingut d'amiant, per exemple amb motiu d'obres de reforma de dependències. En diferents obres s’han retirat uns 3.000 metres quadrats de material amb fibres d’amiant.

- Com a continuació d'aquesta política, està en curs la realització de l’inventari exhaustiu d'elements que continguin amiant en qualsevol punt de la xarxa per planificar la seva retirada seguint un ordre de prioritats, tot i que no hi ha obligació legal de realitzar aquesta retirada.

Actuacions de protecció de la salut dels treballadors

- Els treballadors que al llarg de la seva vida laboral a Metro haguessin pogut estar exposats a fibres d'asbest segueixen un programa de vigilància de la salut, tal com marca el protocol del Ministeri de Sanitat.

- Fins ara segueixen aquest programa de vigilància 185 treballadors en actiu, xifra que augmentarà amb els col·lectius que el Comitè de Seguretat i Salut ha acordat incorporar.

- Els treballadors jubilats inclosos en aquest programa (fins ara 89), tal com indica la normativa, han estat derivats al sistema públic de salut per continuar realitzant una vigilància de la salut postocupacional.

- Des que s'està desenvolupant el programa, no s'ha diagnosticat cap cas d’asbestosi pulmonar, mesotelioma pleural, ni càncer de pulmó o de mediastí entre les persones participants que treballen a Metro.

- TMB aplica estrictament les normatives sobre prevenció de riscos laborals, també pel que fa a les garanties de seguretat dels treballadors subcontractats a partir de l’aplicació del RD del 2004 en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

Finalment, TMB reafirma que les garanties de qualitat de l’aire a la xarxa de metro són totals. En cap dels mesuraments ambientals realitzats als tallers, als trens i a la resta de la xarxa, des de l'entrada en vigor l'any 2006 del RD de treballs amb el risc d'amiant, no s'ha detectat presència d'amiant que suposi un risc per a la salut de les persones. Estudis addicionals de qualitat de l’aire del metro, com els del projecte Improve Life, promogut i gestionat pel CSIC i per TMB entre els anys 2015 i 2016, tampoc van detectar fibres d’amiant a l’ambient.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Trens en servei a l'estació de la línia 5 de metro de Diagonal / Foto: Pep Herrero (TMB)
Nota de premsa en PDF

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies