Premsa TMB

TMB ha respost a totes les demandes dels sindicats de Metro, que tot i així mantenen la vaga

Amb les propostes fetes no hi ha raons objectives per justificar unes aturades que afectaran el dret a la mobilitat i perjudicaran la imatge de la ciutat

La reunió de mediació celebrada durant tot el dia d’avui a la conselleria de Treball no ha servit perquè el Comitè de Vaga s’avingués a negociar una sortida a la convocatòria d’aturades parcials del dilluns 25 al dijous 28 de la setmana vinent, malgrat que la Direcció de TMB ha donat resposta a totes les demandes plantejades.

Amb la informació aportada i les propostes fetes durant el procés de mediació, la Direcció de TMB no veu raons objectives per justificar la convocatòria d’aturades, que en el format escollit pels sindicats, de dues hores en cadascun dels torns de matí, tarda i nit, tindria efectes greus en el servei amb un cost mínim per als treballadors.

Per això emplaça els sindicats a evitar unes accions que anirien contra l’interès públic i afectarien de manera notable el dret a la mobilitat dels ciutadans, a més de perjudicar la reputació de la ciutat i el país pel fet de coincidir amb la celebració d’un esdeveniment de la magnitud del Congrés Mundial de Mòbils. En aquest sentit TMB expressa la seva voluntat de continuar dialogant fins a l’últim segon.

Serveis mínims insuficients

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha decretat els següents serveis mínims per a les franges d’aturada (la resta del dia el servei serà normal, salvant les distorsions que provoqui la retirada i reintroducció de trens):

 • Per a les aturades de 7 a 9 h i de 16 a 18 h, el 50% del servei habitual
 • Per a les aturades de 22.50 h fins al final del servei, el 30%

TMB havia demanat a l’autoritat laboral que tingués en compte les circumstàncies especials de les dates d’aquesta convocatòria, que coincideixen amb el Congrés de Mòbils, i dictés una oferta suficient per garantir la mobilitat en les franges punta. Amb la meitat dels trens, encara que es puguin distribuir de manera irregular, l’ oferta serà insuficient per absorbir la demanda en les franges d’afectació, especialment a les hores punta del matí, en què de 7 a 9 h se solen concentrar unes 215.000 entrades a la xarxa de metro, i de la tarda, quan de 16 a 18 h es poden registrar 170.000 entrades.

Per això recomana variar els horaris dels desplaçaments, si és possible, o buscar mitjans alternatius. En cas d’utilitzar el metro convindrà seguir les indicacions que donin la megafonia, les pantalles i el personal de la xarxa.

Les propostes per posar fi al conflicte

En síntesi, les propostes de la Direcció de l’empresa que els sindicats han rebutjat es resumeixen en els punts següents:

 • El pla de gestió de materials amb contingut d’amiant a Metro es desenvolupa d’acord amb el que preveu la llei, amb el màxim rigor i en diàleg permanent amb els afectats i la representació de la plantilla, seguint els protocols de salut laboral i en contacte amb l’Agència de Salut Pública. La determinació de quins treballadors hi han estat potencialment exposats està definida per la normativa, igual que la seva comunicació al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió al registre oficial del ministeri de Sanitat, que ja s’està tramitant. Els delegats de prevenció poden accedir als llistats i coneixen els resultats agregats dels exàmens mèdics. Tot el personal de Metro podrà sotmetre’s periòdicament a un TAC d’alta resolució de l’aparell respiratori sense haver d’estar dins del programa específic de seguiment.
   
 • Respecte dels treballadors amb afectacions derivades de l'amiant, s’analitzarà la seva situació laboral a través d’una comissió paritària de nova creació, en què es valorarà la possibilitat d’oferir-los llocs alternatius.
   
 • També estan establerts els criteris per a la vigilància de la salut dels treballadors potencialment exposats que han causat baixa per jubilació o altres motius, que es fa obligatòriament a través del Sistema Nacional de Salut. L’empresa s’ha adreçat als que té registrats perquè contactin amb el seu metge d’assistència primària i els facin un reconeixement mèdic preventiu.
   
 • L’empresa està destinant tots els recursos necessaris a la identificació, confinament i posterior retirada dels materials amb contingut d’amiant en vehicles i instal·lacions de la xarxa de metro. Les tasques de detecció, retirada o encapsulament estan assignades a diverses empreses especialitzades amb comandes que sumen prop de 2 milions d’euros, a les quals s’afegirà pròximament una nova licitació per import d’1 milió d’euros més. Un cop substituïts els trens més antics, en quatre anys el 95% de l’amiant inventariat haurà estat retirat o encapsulat.
   
 • Tots els trens del metro de Barcelona estan sent analitzats a fons per localitzar qualsevol component que pugui tenir alguna presència d’amiant. Es faran noves proves aleatòries en els trens si es sol·liciten, fins i tot en les sèries certificades com a lliures d’amiant. Els resultats d’aquestes anàlisis estan publicats al web monogràfic orientat a mantenir la plantilla i l’opinió pública constantment informada, igual que tota la documentació del procés. Els delegats de prevenció reben igualment la informació dels inventaris i dels avenços del pla de desamiantat en reunions mensuals i d’altres de monogràfiques que se celebren sempre que cal.
   
 • La normativa no obliga que es facin anàlisis amb microscòpia electrònica. No obstant això, i vist que no hi ha cap laboratori acreditat a Catalunya amb aquesta tecnologia, TMB ha enviat mostres a un laboratori  francès per contrastar resultats obtinguts amb la microscòpia òptica. Fins al moment hi ha coincidència entre els resultats obtinguts per microscòpia òptica i electrònica.
   
 • El rentat centralitzat de roba de treball no és necessari, atès que totes les analítiques ambientals efectuades en els llocs de treball han estat dins els límits legals. Tots els treballs d’eliminació i/o manipulació de materials amb contingut d’amiant els realitzen empreses especialitzades, amb estricte compliment de la llei i màximes mesures de seguretat.
Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies