Informació addicional sobre protecció de dades

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Els responsables del tractament de les dades de l’interessat són Transports de Barcelona, SA, amb CIF número A-08016081; Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb CIF número A-08005795; Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, amb CIF número A-63645220; Transports Metropolitans de Barcelona, SL, amb CIF número B-63645253; i Fundació TMB, amb NIF G-59053538 (conjuntament "Corresponsables del Tractament" o "TMB").

Les dades de contacte dels corresponsables del tractament són les següents:

  • Adreça postal: carrer 60, número 21-23, sector A, polígon industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona
  • Correu electrònic: tmb@tmb.cat


Pot sol·licitar informació respecte de la responsabilitat de cada entitat a través de la següent adreça de correu electrònic: tmb@tmb.cat.

Així mateix, s’informa l’Interessat que TMB ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’Interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electrònic: dpd@tmb.cat.

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

S’informa l’Interessat que les dades personals proporcionades seran tractades per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que existeix una base legal per a cada tractament com s’explica més endavant:

  1. Incloure les seves dades personals en una base de dades de TMB.
  2. L’enviament regular a l’Interessat de butlletins de notícies per via electrònica.
  3. La resposta de sol·licituds d’informació formulades per integrants de mitjans de comunicació per facilitar la seva labor professional.
  4. L’emissió d’autoritzacions d’enregistrament i transmissió d’imatges i so en espais i vehicles administrats per TMB, per facilitar la producció de notícies per part dels mitjans audiovisuals.


3. QUÈ ENS LEGITIMA PER TRACTAR LES SEVES DADES?

La base legal del tractament de les dades personals de l’Interessat per a les finalitats indicades en les lletres a), b), c) i d) és el consentiment de l’Interessat, previ i inequívoc.

En aquest sentit, l’Interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per atendre i donar resposta a la seva sol·licitud. En cas de no facilitar aquestes dades no serà possible tramitar-la.

4. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades per l’Interessat per a les finalitats anteriors es conservaran durant el temps necessari per acomplir la finalitat per a la qual s'han recollit i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Posteriorment, les dades personals seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

5. A QUINS DESTINATARIS PODEM COMUNICAR LES SEVES DADES?

Per acomplir les finalitats anteriors, les dades personals de l’Interessat podran ser cedides a:

  • Administracions Públiques en els casos en què ens ho requereixin d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas i, si escau, igualment a altres òrgans com ara les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els òrgans judicials.


Així mateix, TMB informa que no es preveuen transferències internacionals de dades.

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS EN RELACIÓ AMB LES DADES FACILITADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits l’Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En tal cas, TMB deixarà de tractar les dades, excepte  per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels anteriors casos, TMB comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l’Interessat, se l’informarà sobre els esmentats destinataris.

Així mateix, l’Interessat tindrà dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que l’incumbeixin i que hagi facilitat a TMB, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguit per TMB o un tercer, inclosa l’elaboració de perfils, a fi que TMB deixi de tractar les dades personals, llevat que es puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’Interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’Interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre TMB i aquest, estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’Interessat.

A més dels drets anteriors, l’Interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que aquesta acció afecti la licitud del tractament anterior.

Els referits drets podran ser exercits mitjançant sol·licitud adreçada a: carrer 60, núm. 21-23, sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona, o a través del correu electrònic dades@tmb.cat tot indicant a l’assumpte: “Exercici de drets RGPD”.

Finalment, s’informa l’Interessat que tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

7. COM OBTENIM LES SEVES DADES?

Les dades personals procedeixen directament de l’Interessat.