Protecció de dades de caràcter personal

1. Quines entitats són responsables del tractament de les dades d’usuaris que es fa a través del lloc web?

Aquesta política de privadesa (d’ara endavant, la “Política de privadesa”) s’aplica a totes les dades personals que l’usuari proporcioni a Transports de Barcelona, SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Projectes i Serveis de Mobilitat, SA (d’ara endavant, conjuntament, “TMB”), totes elles amb domicili social a: carrer 60, número 21-23, sector A, Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona.

Les tres entitats actuen com a corresponsables del tractament, ja que decideixen conjuntament sobre els mitjans i les finalitats de tractament que es duen a terme a través del lloc web.

L’objectiu d’aquesta Política de privadesa és proporcionar transparència en la manera com tractem les seves dades i protegim la informació a Internet i les dades que l’usuari pot introduir.

A l’efecte d’aquesta Política de privadesa, per “usuari” s’entén qualsevol individu que faci qualsevol tipus de consultes o peticions a través del lloc web o que simplement hi accedeixi.

La Política de protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de TMB fa referència a la recopilació i a l’ús d’informació proporcionada a través del lloc web.

TMB ha posat en pràctica polítiques i procediments en els seus sistemes i instal·lacions per garantir i protegir la privadesa de les dades personals dels seus usuaris. Ha adoptat els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar, sempre que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions o la pèrdua de dades.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Aquí s’informa l’usuari que TMB tractarà les dades personals que faciliti a través del formulari en línia o que hagi recollit durant la navegació pel lloc web per respondre les consultes o peticions i atendre la subscripció a les notícies corporatives de l’organització.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals dels usuaris?

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris és l’interès legítim de TMB a respondre, gestionar o donar solució a les peticions.

S’informa l’usuari que podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

L’usuari coneix i accepta que el fet de no emplenar les dades de caràcter personal marcades amb un asterisc en el formulari de sol·licitud impedirà, a TMB, atendre o gestionar la sol·licitud plantejada. En cap cas TMB no cedirà i explotarà aquestes dades o les destinarà a un ús diferent del que s’indica aquí expressament. Durant el procés de registre, s’informarà l’usuari del caràcter no obligatori de la recollida d’algunes de les dades per a la prestació dels serveis de TMB.

4. Durant quant de temps es conserven les dades personals dels usuaris?

TMB conservarà les dades dels seus usuaris el temps necessari per atendre i gestionar les peticions d’informació o subscripció. Amb caràcter general, les dades s’esborren un cop cancel·lada la subscripció i com a màxim tres anys després de l’última interacció.

Tot l’anterior, sens perjudici de la conservació que fos necessària per al compliment d’obligacions legals, la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

5. Qui té accés a les dades personals dels usuaris?

Una prestació òptima del servei que TMB ofereix a través del seu lloc web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de TMB accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del tractament.

A més de l’anterior, TMB podrà fer cessions o comunicacions de dades personals i qualsevol altra informació que consti en els seus arxius per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos en què se li demani d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas i, si escau, també a altres òrgans com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els òrgans judicials.

6. Quins drets tenen els usuaris?

TMB informa l’usuari sobre la possibilitat que té d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament de les dades personals recollides per TMB.

Aquests drets els podrà exercitar gratuïtament l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida a l’adreça següent: carrer 60, núm. 21-23, sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona, tot indicant a l’assumpte: “Exercici drets RGPD” i haurà d’incloure les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. El dret de rectificació, a més a més, es podrà exercir mitjançant el mateix lloc web. L’exercici del dret de cancel·lació suposarà necessàriament que TMB no pugui atendre o gestionar la petició o avís plantejat per l’usuari. En el cas de representació, aquesta s’haurà de provar mitjançant un document fefaent. De la mateixa manera, l’usuari podrà exercitar els drets esmentats a través del correu electrònic dades@tmb.cat.

A més dels drets anteriors, l’usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat per a la subscripció en qualsevol moment, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament realitzat anteriorment. TMB podrà continuar tractant les dades de l’usuari en la mesura que la llei aplicable ho permeti.

De la mateixa manera, l’usuari pot contactar el delegat de protecció de dades de TMB a través de l’adreça de correu electrònic dpd@tmb.cat per plantejar-li els dubtes que tingui, també en relació amb l’acord de corresponsabilitat executat entre els Corresponsables de les seves dades.

TMB recorda a l’usuari que té dret a presentar en qualsevol moment una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades pel que fa al tractament de les seves dades personals. Pot contactar-hi a http://apdcat.gencat.cat.

7. Modificació de la Política de privadesa

TMB podrà modificar la seva Política de privadesa d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació que suposi un canvi material de la Política de privadesa es notificarà degudament a l’usuari perquè quedi informat dels canvis fets en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’usuari pugui atorgar el seu consentiment.